DIÁK-ÖNKORMÁNYZAT E-mail

 

Közösségalkotás, -formálás a Diákönkormányzat tevékenysége során

   
Iskolánk diákönkormányzata 1989 óta működik, kettős feladata van, a diákok érdekképviseletének szerve választott vezetőkkel, másrészt, a diákság kulturális, szabadidős tevékenységét hangolja össze és szervezi meg iskolai szinten. Az iskolánkban minden tanulónak joga van ahhoz, hogy élhessen egyesülési jogával, tagjai lehessen a diákönkormányzatunknak A diákönkormányzat tagjainak tevékenységét speciális jogi rendszer szabályozza, amelyben az emberi, gyermeki és a közösségi jogok elemei egyaránt fontos szerepet kapnak. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, mindennel foglalkozhat, ami nem sérti más résztvevők jogait, nem dönthet olyanról, ami nem kompetenciája. Fontos feladatunknak tartjuk ebben a gyermekközösségben is a személyiség sokirányú fejlesztését, amely elképzelhetetlen a közösség, a tanulói csoportok, az egész iskola diáksága nélkül, hiszen a kortársak, a barátok, az osztálytársak, minden gyermek befolyásolhatja a személyiség formálódását.

 

A diákság jogainak gyakorlása

 

Döntési jogok:

-        saját működésével, munkájával kapcsolatos szervezőmunkában,

-        tisztségviselők választásában,

-        a pénzforrások felhasználásában,

-        hatáskörbe tartozó feladatok megoldásában,

-        egy tanítás nélküli munkanap lebonyolításában,

-        saját tájékoztatói rendszeréről (iskolarádió, iskolaújság, faliújság, plakátok)

Véleményezési jogok:

A diákönkormányzat véleményt adhat bizonyos kérdésekben, amelyet azonban a véleményt kérő fél nem köteles magára nézve kötelezőnek venni.

Ilyen esetek:

-               az iskola működésével kapcsolatos minden kérdés

-               fegyelmi eljárások

-               intézmény megszűnése, átszervezése, névváltoztatása

-               intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása

-               tankönyvvásárlás

-               pedagógiai program, ünnepi események

 

Egyetértési jogok

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolhat:

-               az iskolai szervezeti és működési szabályzat pontjaiban

-               a szociális jellegű juttatások megítélésében

-               ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásában

-               a házirend módosításában

-               a tanulói jutalmazások, fegyelmező intézkedések formáiban és alkalmazási elveiben.

 

A diákönkormányzat működése

 

A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után titkos szavazással történik. A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel.

A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a meg 1 fő megjelent.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF